معرفی

مشخصات فردی

سیدمحمد شمس

نام - نام خانوادگی : سیدمحمد   شمس

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی برق
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : مهندسی برق- الکترونیک

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی پزشکی-بیوالکتریک

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : برق

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1393-11-11

سیدمحمد شمس
سیدمحمد شمس

محل خدمت :
    دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی پزشکی
مرتبه علمی :
    مربی
^